Terms of Sale

 • ПРИЛОЖЕНИЕ Настоящите условия за продажба се прилагат при всички поети поръчки. Всяко едно изменение в условията на продажба ще трябва да става в писмена форма и изрично да е прието от нас. Цените и условията могат да се променят от нас, изцяло или от части, във всеки един моментот началото на сделкатадо датата на изменението.

 • ПОРЪЧКИ За избягване на грешки и за по-добра експедиция на стоките, поръчките ще трябва да се регистрират въз основа на заявление и описание на цените в каталога ни, прилагайки количествата, които са определени в него. Всички поръчки се считат за окончателни.

 • ДОСТАВКА Експедицията на поръчките ще се извърши в рамките на следващите четири (4) работни дни, считано от деня на приемането й и  винаги когато разполагаме с наличност на  продуктите,поръчките ще се изпълняват по този начин. В противен случай ще потвърдим датата на доставка. Неспазването на датата на доставка не дава право на купувача да анулира поръчката, нито да изиска обезщетение или друг вид компенсации. Купувачът се отказва изрично от извършването на действията, в случай, че право на закъснение, напр., ако  се дължат на извънредни ситуации, на по-висша  принуда или същият не е коректен, от части или изцяло, към задълженията си.  За дата на доставката се счита винаги датата на излизане на стоката от склада ни.

 • ЦЕНИ Цените ни са винаги без ДДС ’’Francomagazzinopartenza’’ , изключено от пакета, с изключение на специалните цени, всички такси и всеки друг разход утежняват купувача. Доставките на поръчките ще се фактурират с валидната цена към момента на товаренето им.

 • ТРАНСПОРТ  Продуктите се превозват винаги с утежнение върху цената и с риск, които се поемат от купувача, включително разходите за транспорт, които са покрити от нас. Всеки един допълнителен разход, който не се включва в нашите фактури (опаковка за морски транспорт, пълнеж, самолет и др.) са винаги за сметка  и риск на клиента.

 • ГАРАНЦИЯ Всички наши продукти имат двегодишна гаранция за производствени дефекти, считано от датата на товарене. Гаранцията ни включва само и единствено ремонта или заменяне на дефектни части в завода ни, без всякакви обезщетения или други разходи. Гаранцията спира да важи ако дефектите са възникнали в резултат  на грешно експлоатиране на продукта, и в случай, че продуктите са претърпели изменения, ремонт или  обработка извън нашите сервизи или когато са поставени с материали или начини извън УПЪТВАНЕТО.В  случай, че някоя от частитеима сервизен дефект ще трябва да се представи доказателство за подходящата й експлоатация и за правилното й поставяне. Транспортните разходите на дефектните части са за сметка на купувача.   

 • ПЛАЩАНЕ В случай, че няма споразумение, съставено в писмена форма, което да е договорено между двете страни, всички плащания ще се извършват в седалището ни във вид на чекове, RIBA или в брой, за да считат за изплатени. Всички разходи, данъци и удръжки, които възникват в момента на поръчката или след това, са за сметка на купувача. Минималната стойност на покупка е 77,46€.  При покупка под 77,46 € , плащанията  се извършват със заверен подпис, плюс 7,74 като разходи за платежно нареждане. При забавяне  на плащането или предоставянето на материали, ще се начисли едномесечна лихва въз основа на официалните лихви, която ще възникне в деня на изтичане на срока и без предварително уведомление или известие на купувача. Всяко едно изменение във връзка с формата и срока на плащане ще трябва да се одобри от нашата фирма в писмена форма. В случай на загуба или щета по същия начин купувачът ще трябва да покрие банковите и съдебни разходи на продавача, произлизащи от рекламацията на неприетите материали.
 • ОПЛАКВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ Няма да се приемат рекламации или оплаквания осем (8) дни след получаване на стоката. В случай, че рекламацията се одобри от нас, стоката ще трябва да се изпрати отново в складовете ни, добре опакована и освободена от транспортни разходи. В случай на несъгласие с всичко по-горе, рекламациите няма да бъдат приети и рискът и разходите ще са за сметка на купувача. В никакъв случай няма да се приемат рекламации на специални продукти, които са изработени въз основа на характеристики и планове, поискани от клиентите. В случай, че продуктите са рекламирани и са приети предварителнопорадипричини, за които не е отговорен Купувачът, ще се приспадне 20% от фактурираната цена, която сума се включва - цената за сервиз, новата опаковка, прехвърлянето в склада и други. Задълженията за рекламациите, които са приети ще се прибавят към сметката на клиента и ще се приспаднат от следващите касови бонове.

 • АНУЛИРАНЕ  Без загуби от други искания, които биха могли да се възстановят, запазваме правото за прекратяване или анулиране на всяко едно действие, в случай на неизпълнение на някое от валидни условия, както и в случаите частична или цялостна недостоверност относно  поръчката или закъснение при погасяване на дължимите суми от предишни доставки. Също така срещу купувача ще се наложи съдебно производство, ако същият се обяви в несъстоятелност за извършване на плащането или банкрут.  В случай на прекратяване или анулиране на поръчката,изцяло или от части,  от страна на купувача без предварително уведомление, съответно обезщетението ще възлиза на 10% от стойността на стоката, за която се отнася прекратяването или анулирането, без да представлява пречка за оспорване от страна на продавача за допълнително обезщетение  относно произтичащите щети и загуби
 • ДИСКРЕТНОСТ Купувачът е задължен и изрично се обвързва със съхраняване на цялата информация от такъв характер, която му се предоставя. 

 • ЗАПАЗВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Продавачът запазва правата на собственост върху продадената стока докато купувачът не изплати всичките си задължения към него. Също така купувачът си запазва правото да изтегли, отчасти или изцяло, стоките от жилището на купувача. 

 • юрисдикция и правомощия Всяко едно разногласие между страните подлежи на юрисдикцията и правомощията на Съда, вчийто район се намира седалището на продавача. 

Запазваме правото за изменение на характеристиките, отчасти или изцяло, на нашите продукти без предварително предизвестие, както също  и на съдържанието на документа

Забележка Ако в момента на поръчката, стоката не е в наличност, ще се достави веднага след като се получи в склада, и разходите за транспорт ще са за сметка на купувача.

За да е валидна гаранцията на басейна, при неговата доставка ще намерите и една проба, която трябва да се съхрани заедно с печата на крайния клиент. В случай, че се загуби гореспоменатия материал, гаранцията се счита за невалидна.