Όροι Πώλησης

 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι παρόντες όροι πώλησης θα εφαρμοστούν σε όλες τις ληφθείσες παραγγελίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων πώλησης  θα πρέπει να γίνει ρητώς και εγγράφως αποδεκτή από εμάς. Οι τιμές και οι όροι μας θα μπορούν να αναθεωρηθούν από εμάς σε οποιαδήποτε στιγμή για όλες ή μέρος των εν εξελίξει ενεργειών μέχρι την ημερομηνία της τροποποίησης.
 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ Προς αποφυγή σφαλμάτων και για μια καλύτερη αποστολή του εμπορεύματος οι παραγγελίες θα πρέπει να καταγράφονται, βάση των αναφορών και των περιγραφών του ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΙΜΩΝ μας, προσαρμόζοντας τις ποσότητες στις προδιαγραφές που θα έχουν καθοριστεί σε αυτό. Όλες οι παραγγελίες θα θεωρηθούν ανέκκλητες.
 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η διεκπεραίωση των παραγγελιών θα πραγματοποιείται εντός των τεσσάρων (4) επόμενων εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, πάντα και όταν είναι σε διάθεση αρκετά προϊόντα ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι παραγγελίες. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβεβαιώνουμε την ημερομηνία παράδοσης. Η μη τήρηση της ημερομηνίας παράδοσης δεν νομιμοποιεί τον αγοραστή στην ακύρωση της παραγγελίας, ούτε στην διεκδίκηση αποζημίωσης ή άλλου είδους ανταμοιβής. Ο αγοραστής παραιτείται ρητώς από την διενέργεια πράξεων που θα δικαιούταν για καθυστερήσεις, όταν αυτές οφείλονται σε ακούσιες περιστάσεις και/ή ανωτέρας βίας ή όταν ο ίδιος δεν υπήρξε συνεπής σε όλες ή μέρος των υποχρεώσεών του. Ως ημερομηνία παράδοσης θα θεωρείται πάντα αυτή εξόδου του εμπορεύματος από τις αποθήκες μας.
 • ΤΙΜΕΣ Οι τιμές μας είναι πάντα χωρίς Φ.Π.Α. ’’Francomagazzinopartenza’’ εξαιρούμενης της συσκευασίας, με εξαίρεση τις ειδικές τιμές, όλα τα τέλη και κάθε άλλο έξοδο βαρύνουν τον αγοραστή. Οι παραδόσεις των παραγγελιών θα τιμολογηθούν με την ισχύουσα τιμή την στιγμή της αποστολής τους.
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ Τα προϊόντα μεταφέρονται πάντα με επιβάρυνση και ρίσκο του αγοραστή, συμπεριλαμβανόμενα και αυτά για τα οποία τα έξοδα μεταφοράς καλύφθηκαν από εμάς. Οποιοδήποτε επιπλέον έξοδο το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα δικά μας τιμολόγια (συσκευασία για θαλάσσια μεταφορά, αποστολή βάση των όρων πληρώματος, αεροπλάνο, κλπ.) θα θεωρείται πάντα ως επιβάρυνση και κίνδυνο του αγοραστή.
 • ΕΓΓΥΗΣΗ  Όλα τα προϊόντα μας είναι εγγυημένα για ελαττώματα κατασκευής για την περίοδο ΔΥΟ ΕΤΩΝ με αρχή την ημερομηνία αποστολής. Η εγγύησή μας εμπεριέχει μοναδικά και αποκλειστικά την επισκευή ή αντικατάσταση των ελαττωματικών μερών στο εργοστάσιό μας, χωρίς την αντιμετώπιση αποζημιώσεων ή άλλων εξόδων. Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν τα ελαττώματα προέρχονται από την λανθασμένη μεταχείριση του προϊόντος, όταν τα προϊόντα μας έχουν υποστεί αλλοιώσεις, επισκευές ή μεταποιήσεις εκτός των εργαστηρίων μας, ή όταν έχουν εγκατασταθεί με υλικά ή διεργασίες εκτός των ΟΔΗΓΙΩΝ. Το μέρος που αναφέρει την ύπαρξη ενός εργοστασιακού ελαττώματος θα πρέπει να παράσχει απόδειξη κατάλληλης χρήσης του προϊόντος και, σε αυτή την περίπτωση, της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής και εκ νέου αποστολής των ελαττωματικών υλικών θα βαρύνουν τον αγοραστή.
 • ΠΛΗΡΩΜΗ Εκτός αντίθετης συμφωνίας γραπτώς συνταχθείσης και συμφωνηθείσης με τους Λειτουργούς μας, όλες οι πληρωμές θα πρέπει να διενεργούνται στην έδρα μας, σε επιταγές, RIBA, μετρητά για να θεωρηθούν εξοφλημένα. Όλα τα έξοδα, φόροι και οι κρατήσεις που επιβάλλονται την στιγμή της παραγγελίας ή μετά από αυτή είναι σε βάρος του αγοραστή. Το ελάχιστο ποσό αγοράς έχει καθοριστεί στα € 77,46. Για αγορές κάτω των € 77,46 οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με επικυρωτική υπογραφή, συν 7,74 ως έξοδα δελτίου εξόφλησης. Η καθυστέρηση εξόφλησης, ή αποδοχής υλικών, θα επιφέρει ένα μηνιαίο τόκο βάση των επίσημων επιτοκίων, ο οποίος θα επιβάλλεται με αρχή τις ημερομηνίες λήξης και χωρίς ανάγκη ειδοποίησης ή αναγγελίας στον αγοραστή. Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετική με την μορφή και την ημερομηνία λήξης της πληρωμής θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από την Εταιρεία μας. Με τον ίδιο τρόπο ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει στον πωλητή, εν ίδει ζημίας και βλάβης, τα τραπεζικά και δικαστικά έξοδα τα οποία απορρέουν από την επιστροφή υλικών που δεν έγιναν αποδεκτά.
 • ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ή παράπονα μετά το πέρας οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή του εμπορεύματος. Σε περίπτωση που εγκριθεί από εμάς η επιστροφή, το εμπόρευμα θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου στις αποθήκες μας τέλεια συσκευασμένο και ελεύθερο εξόδων μεταφοράς. Οι μη σύμφωνες με τα παραπάνω επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές και τα ρίσκα και έξοδα θα θεωρηθούν εις βάρος του αγοραστή. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές ειδικών προϊόντων, τα οποία δημιουργήθηκαν βάση χαρακτηριστικών και πλάνων που ζητήθηκαν από τους πελάτες μας. Σε περίπτωση προϊόντων που έχουν επιστραφεί, και που έγιναν δεκτά εκ των προτέρων, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Πωλητής, θα χρεωθεί το 20% επί της τιμής τιμολογίου ως κόστος ελέγχου, εκ νέου συσκευασίας, επανατοποθέτησης στην αποθήκη και άλλα. Οι χρεώσεις που αναλογούν στις επιστροφές που έγιναν δεκτές θα προστεθούν στον λογαριασμό του πελάτη και θα εκπέσουν από τις επόμενες αποδείξεις.
 • ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Χωρίς την ζημία άλλων απαιτήσεων που θα μπορούσαν να μας αποδοθούν, διατηρούμε το δικαίωμα διακοπής ή ακύρωσης οποιασδήποτε ενέργειας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ενός οποιουδήποτε από τους ισχύοντες όρους, όπως και στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής αφερεγγυότητας μιας παραγγελίας ή καθυστέρησης πληρωμής προηγούμενων προμηθειών. Επίσης θα διενεργηθούν ενάντια στον αγοραστή δικαστική δίωξη, εάν ο ίδιος δηλώσει αδυναμία πληρωμής ή πτώχευση. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης από μεριάς του αγοραστή ολόκληρης ή μέρους της παραγγελίας, διενεργηθείσης χωρίς πρότερη ειδοποίηση, η αποζημίωση που θα μας αντιστοιχεί θα ισούται με το 10% της αξίας του εμπορεύματος στο οποίο αναφέρεται αυτή η διακοπή ή ακύρωση, χωρίς κάτι τέτοιο να καθιστά εμπόδιο για την διεκδίκηση από μέρους του πωλητή επιπρόσθετης αποζημίωσης για τις ζημιές και βλάβες που απορρέουν από την ακύρωση της παραγγελίας.
 • ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να διατηρήσει απόρρητες όλες τις πληροφορίες τέτοιου χαρακτήρα που θα του παραχωρηθούν και δεσμεύεται να αποτρέψει την διαρροή αυτών.
 • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία του πωληθέντος εμπορεύματος μέχρι ο αγοραστής να εξοφλήσει όλες τις πληρωμές. Ο πωλητής επιφυλάσσεται επίσης το δικαίωμα να αποσύρει μερικό ή ολόκληρο το εμπόρευμα από την κατοικία του αγοραστή.
 • ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών υπόκειται στην δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της περιοχής στην οποία εδράζεται ο πωλητής. 

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης χωρίς προειδοποίηση, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, των χαρακτηριστικών των προϊόντων μας και του περιεχομένου αυτού του εγγράφου.

Σημείωση. Εάν την στιγμή της παραγγελίας, το εμπόρευμα δεν είναι διαθέσιμο, θα αποσταλεί μόλις βρεθεί στην αποθήκη, και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Με την παράδοση της πισίνας, θα βρείτε και μια δειγματοληψία που πρέπει να διατηρηθεί μαζί με την σφραγίδα από τον τελικό πελάτη, για την ισχύ της εγγύησης της πισίνας. Σε περίπτωση απώλειας του άνωθεν αναφερόμενου υλικού, η εγγύηση θεωρείται άκυρη.